Normativa de Catalunya

Tipus de Normativa

Dia

Descripció

DOGC

Llei 21/2014 29 de desembre Del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública. DOGC núm. 6780, de 31 de desembre.
Llei 19/2014 29 de desembre De transparència, accés a la informació pública i bon govern. DOGC núm. 6846 de 8 d’abril de 2015. Versió consolidada.
Llei 4/2008 24 d’abril Del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. DOGC núm. 6780, de 31 de desembre. Versió consolidada.
Decret 259/2008 23 de desembre Pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 5288, de 31 de desembre. Versió consolidada.

Normativa Estatal

Tipus de Normativa

Dia

Descripció

DOGC

Llei 19/2013 9 de desembre De transparència, accés a la informació pública i bon govern. BOE núm. 295, de 10 de desembre. Versió consolidada.
Llei 1270/2003 10 d’octubre De règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. BOE núm. 254, de 11 d’octubre. Versió consolidada.
Llei 50/2002 26 de desembre De fundacions. BOE núm. 310, de 27 de desembre. Versió consolidada.
Llei 49/2002 23 de desembre, de 10 d’octubre De règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. BOE núm. 307, de 24 de desembre. Versió consolidada.