En base a l’especificat a l’Article 9 dels estatuts de la Fundació Privada Vella Terra relatiu al ‘Patrimoni de la Fundació i Activitats Econòmiques’, el Patrimoni queda vinculat a l’acompliment dels fins fundacionals.

Aquest està integrat per:

  • El capital fundacional, constituït per la dotació inicial que consta a la carta fundacional;
  • Per tots els bens i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb el fi d’incrementar el capital fundacional.
  • Per tots els rendiments, fruit, rentes i productes, i altres bens incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.