ARTICLE 5. FINS FUNDACIONALS

La Fundació té per objecte:

 

  • La creació o gestió de serveis en l’àmbit dels serveis socials i l’atenció a persones dependents i/o en situació de risc social.
  • Prestació de serveis a persones amb discapacitat intel·lectual, física i/o malalts mentals.
  • Exercir funcions tutelars a favor de persones grans, malalts mentals, discapacitats físics, psíquics o intel·lectuals, quan li sigui sol·licitat i pugui efectuar-lo.
  • Difondre, potenciar, cooperar en el desenvolupament i promoure els fins assistencials d’interès general per a gent gran.
  • Promoure el desenvolupament de centres, programes, cursos de formació i investigacions, destinats al tractament assistencial de les persones esmentades anteriorment, així com sensibilitzar a l’opinió publica i agents socials respecte de la problemàtica d’aquest sector de la població, amb l’objectiu d’obtenir una participació activa i creativa que permeti la posada en marxa de respostes eficaces per aconseguir la seva integració i autonomia de vida.
  • Promoure i incentivar el desenvolupament i col·laboració intersectorial dels agents socioeconòmics que estiguin presents al sector esmentat, amb la voluntat de potenciar i incrementar els serveis sociosanitaris d’interès general, de manera que ajudi a millorar el nivell de qualitat d’aquests serveis prestats als ciutadans.
  • La Fundació, en harmonia amb la voluntat fundacional, que s’inspira en una concepció integral dels serveis sociosanitaris, oberta a tots els sectors socioeconòmics, fonamentada en criteris d’eficiència i professionalitat, i servei a l’interès general, promoure la coodinació entre els fundadors i aquelles persones o entitats que, com partícips actius al sector sociosanitari, en el futur s’incorporin activitats fundacionals, per al desenvolupament d’aquestes.
  • I qualsevol altra dins de l’interès general que tingui relació amb les anteriors.